Navigácia

Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka s účinnosťou od 7. mája 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11902:1-A1810 z 22. marca 2021 sa s účinnosťou od 7. mája 2021 mení takto:

Bod 5.3 znie:

„5.3 Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom podľa bodu 6 alebo sa s písomným súhlasom plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka zaslaným riaditeľovi školy do 12. mája 2021 uskutoční interná časť maturitnej skúšky administratívne podľa bodov 5.1, 5.2, 5.4 až 5.7 a 5.10 a na maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku.“.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 a požiadavky praxe sa rozširujú dôvody pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

Ak sa žiak vzdelával napr. na úrovni B1 a prihlásil sa na maturitnú skúšku na úrovni B2, umožňuje sa vykonanie internej časti maturitnej skúšky aj administratívne, avšak na maturitnom vysvedčení bude uvedená úroveň B1, vzhľadom na to, že škola má k dispozícii podklady na hodnotenie na tejto úrovni, nie na úrovni B2.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky