Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

  • Foto: APVV
  • Dátum: 19.04.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky 2022 – 2023. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 19. apríla 2021 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.

logo APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memorandom o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja podpísaným 27. 11. 2017 v Bratislave, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

- príprava spoločných medzinárodných projektov;

- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;

- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;

- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;

- zbieranie výskumných materiálov;

- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky 2022 – 2023. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 19. apríla 2021 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku