Základné informácie

Vyšehradská skupina predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky.

 

Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO hlásiacich sa k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie. V4 zároveň vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

 

V súvislosti so zmenami po roku 1989 sa tri stredoeurópske krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom zaradiť sa „naspäť“ do Európy.

 

Vo Vyšehrade (Maďarsko) dňa 15. februára 1991 podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu, čím bol položený základný kameň vyšehradskej spolupráce. Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na štvorstrannú – V4.

 

Vyšehradská skupina výrazne prispela k zvýšeniu stability regiónu a prehlbovaniu európskej integrácie.

 

Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja aj v súčasnom období - dôležitými oblasťami spolupráce sú koordinácia zahranično-politických pozícií a presadzovanie spoločných záujmov v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám, resp. regiónom.

 

Spoluprácu V4 koordinujú ministerstvá zahraničných vecí a národní vyšehradskí koordinátori. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na samitoch V4.

Predsedníctvo SR vo V4 prebiehalo naposledy období od 1.7.2018 do 30.6.2019.

Aktuálne vo Vyšehradskej skupine predsedá Poľská republika (1.7-2020 – 30.6.2021).

 

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF)

Jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave.

Sídlo – Bratislava

Financuje spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Zároveň boli vytvorené dôležité nástroje na podporu presadzovania zahraničnopolitických priorít a spoločných záujmov V4 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu - najmä programy, pomocou ktorých V4 prispieva k podpore demokratizačných a transformačných procesov v krajinách uvedených regiónov.

Orgány MVF

Riadiace orgány sú: Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4.

Administratívno-výkonným orgánom je: sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa MVF.

 

Viac informácií o V4 a MVF

https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_a_v4-vysehradska_skupina

www.visegradfund.org  

Skočiť na začiatok stránky