Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, stredné školy vrátane špeciálnych škôl (9. 2. 2021)

V súlade s cieľom otvárať školy a školské zariadenia priorizujeme zabezpečenie ochranných pomôcok pre materské, základné a stredné školy vrátane špeciálnych škôl.

Na zabezpečenie plynulého vydávania ochranných pomôcok je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

Postup pri vydávaní ochranných pomôcok:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky.
  • Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené školy) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané:
    • jeden respirátor FFP2 pre každého zamestnanca a
    •  tri jednorazové rúška pre každého zamestnanca

Prípadné požiadavky nad stanovený počet ochranných pomôcok budú pridelené podľa aktuálnych disponibilných možností príslušného okresného úradu pri zachovaní stanovených minimálnych počtov pre každého zamestnanca.  

  • Oprávnený žiadateľ (zriaďovateľ a ich školy) môže individuálne požiadať aj o:
    • jeden ochranný štít pre každého zamestnanca, ktorý ho nevyhnutne potrebuje pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ochranné štíty sú primárne určené pre zamestnancov materských škôl a zamestnancov špeciálnych škôl. Vzhľadom k obmedzenému množstvu ochranných štítov je potrebné, aby každý zriaďovateľ v spolupráci so školou starostlivo zvážil potrebu týchto ochranných pomôcok, nakoľko Štátne hmotné rezervy SR nedisponujú aktuálne dostatočnými zásobami pre každého zamestnanca školy. Zároveň v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva nie je povinnosťou pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť ochranný štít.

  • Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom pre ním zriadené školy). Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky