Navigácia

Január 2021

Suma príspevku na rok 2021 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 31.12.2020 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2021. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2021 vo výške 98,08 EUR mesačne.

Výška príspevku na rok 2021 bude zriaďovateľom upravená podľa stavu detí k 15.9.2021 a to:

  •  pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy),
  •  a pre deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  (súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi).

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ich zriaďovateľov.

 

 

Skočiť na začiatok stránky