Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

26.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-10 "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/RKZ/NP/2012-10


Oprávnený žiadateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 27. december 2012


Riadiaci orgán resp. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku