Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

26.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-4 "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-4


Oprávnený žiadateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a pato-psychológie


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 26. november 2012

Riadiaci orgán resp. Výskumný ústav detskej psychológie a pato-psychológie do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku