Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy 2. 11. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
A. s účinnosťou od 10. novembra 2020
1. obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
2. mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 takto:
a) v druhom bode sa vypúšťa písmeno b);
doterajšie písmená c) až f) za označujú ako písmená b) až e),
b) v treťom bode písmená b) a c) znejú:
„b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov
i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku,
ii. stredných škôl a
iii. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov
i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku,
ii. stredných škôl a
iii. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“.

B. s účinnosťou od 3. novembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
1. obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
2. obnovuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
3. v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky