Október 2020

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2020 sa príslušnej  škole určila ako súčet:

 
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2020 (150,0 €) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa zberu údajov k 15. 9. 2019 a
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2020 (150,0 €) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa zberu údajov k 15. 9. 2020.
 
Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja upravia príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia školám podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2020 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku