Stanovisko k článku denníka Pravda

04.03.2010

Redaktori denníka Pravda vo štvrtok 4. marca 2010  v článku „Mikolaj šafári, je mu to jedno" opäť zverejnili nepravdivé a neodborné informácie, keď tvrdia, že „...tisíce eur štát prerobí na technike, ktorú nakupuje minister školstva Ján Mikolaj"

     Toto tvrdenie je hrubo zavádzajúce. Ministerstvo školstva vyhlásilo súťaž na 28 druhov tovarov a 11 druhov služieb. Tento postup je bežne zaužívaný, nakoľko nie je možné, aby ministerstvo obstarávalo každú položku zvlášť. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola  najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky. Na základe tohto kritéria komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila predložené ponuky a odporučila MŠ SR uzavrieť rámcovú dohodu s firmou Datalan. Treba pripomenúť, že cenové ponuky uchádzači predkladali k dátumu 6. 10. 2009.
     Ceny IT produktov v čase klesajú, preto je ich porovnávanie s ponukami rôznych predajcov na internete, často akciovými, nekorektné. Navyše, aj na pokles cien rámcová dohoda pamätá. V čl. III Spôsob určenia ceny je uvedené: „Ak počas platnosti rámcovej dohody dôjde z dôvodu inovačnej modifikácie technických parametrov rámcovej dohody k zmene jednotkovej ceny, bude cena určená dohodou v čiastkovej kúpnej zmluve, na základe ponuky kupujúceho a aktuálnej trhovej ceny požadovanej konfigurácie zistenej prieskumom trhu pomocou internetu, internetových predajní, konkurenčnej ponuky, oficiálnych informačných predajných bulletinov konkrétneho výrobcu, resp. predkladaných cenníkov. Kupujúci nie je zaviazaný prijať ponúkanú cenu za požadovaný tovar a služby, pokiaľ táto bude preukázateľne vyššia než takto zistená trhová cena rovnakého tovaru a služby v rovnakom čase. V takomto prípade bude predávajúci vyzvaný na úpravu ponúkanej ceny."
     Redaktori navyše porovnávajú neporovnateľné, keď „opomínajú", že v cene produktu uvedeného na internete nie sú zahrnuté dopravné náklady, inštalácia v mieste dodania a zaškolenie v sídle kupujúceho.
     Nie je pravdou ani tvrdenie, že „Mikolajov rezort nakúpil aj 500 veľkoplošných interaktívnych tabúľ SmartBoard".  MŠ SR zatiaľ nenakúpilo ani jeden kus uvedeného tovaru. Ministerstvo školstva teda uzavrelo na základe výsledkov verejného obstarávania Rámcovú dohodu s firmou Datalan, ktorá predložila najnižšie ceny. V prípade, ak sa zmení cena produktov na trhu, môže MŠ SR vyzvať Datalan na úpravu ponúkanej ceny. Ako je spomenuté vyššie, k nákupu tovarov tak, ako to uviedol denník Pravda, nedošlo.
     Ministerstvo školstva sa ohradzuje aj proti vyhláseniu „anonymného manažéra anonymnej firmy", ktorý údajne podľa denníka Pravda uviedol: "...ostatní vedeli, že je to dopredu dohodnuté". Zverejnením takéhoto výroku sa cítia dotknutí zamestnanci MŠ SR, a preto pripravuje ministerstvo podanie žaloby na denník Pravda.

Bratislava 4. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku