Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva do Vládneho cloudu

Kód ITMS2014+: 311071Z409

Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Prijímateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Zazmluvnená suma NFP: 757 207,96 eur

Dodávateľ: pripravuje sa výberové konanie

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 6. 3. 2020

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

Stručný popis projektu: Cieľom projektu Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva do Vládneho cloudu je racionalizácia prevádzky informačných systémov verejnej správy pomocou eGovernment cloudu. V rámci aktivít projektu budú vytvorené a nastavené technické podmienky pre prevádzku IS EVSRŠ vo Vládnom cloude s využitím služieb Vládneho cloudu. V rámci hlavnej aktivity - nasadenie bude vykonaná zmena primárnej lokality prevádzky IS EVSRŠ vo Vládnom cloude, čím bude dosiahnutá úspora prevádzkových nákladov voči aktuálnemu stavu. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=6c5a9df4-46fe-4f26-8300-b92cbeb9d86e

Linky na dokumenty: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/44a6ee89-61bd-512d-01f5-5cd764924be2?tab=documents

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku