Konečný upravený rozpočet na rok 2019

Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme konečný upravený rozpočet príspevkov na lyžiarske výcvikové kurzy (ďalej LVK) v roku 2019. Úprava rozpočtu v roku 2019 bola vykonaná z dôvodu:

- zvýšenia počtu žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa chceli zúčastniť LVK a neboli uvedení počas zberu údajov pre financovanie v septembri 2018 prostredníctvom RIS-u a žiadosť bola v súlade s metodickým pokynom vydaným pre rok 2019;

- zníženia počtu žiakov, ktorí sa nezúčastnili LVK roku 2019 a bol im poskytnutý príspevok na základe toho, že ich škola nahlásila v RIS-e 2018;

- nižších výdavkov na LVK ako 150 € /žiaka.

Školy vrátili nevyčerpané finančné prostriedky do rozpočtu z uvedených dôvodov, nakoľko príspevok môžu čerpať len na stanovený účel.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku