Migrácia centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu do Vládneho cloudu

Kód ITMS2014+: NFP311070V194

Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.8 Racionalizácia prevádzka informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Prijímateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zazmluvnená suma NFP: 744 162,00 eur

Dodávateľ: pripravuje sa výberové konanie

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23. 7. 2019

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je do roku 2020 prevádzka IS CÚDEO vo Vládnom cloude a zefektívnenie prevádzky ISVS MŠVVaŠ SR centralizáciou prevádzky ISVS v štátnej správe vo Vládnom cloude. V rámci aktivít projektu budú vytvorené a nastavené technické podmienky pre prevádzku Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu vo Vládnom cloude s využitím služieb Vládneho cloudu. V rámci hlavnej aktivity - nasadenie bude vykonaná zmena primárnej lokality prevádzky Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu vo Vládnom cloude, čím bude dosiahnutá úspora prevádzkových nákladov voči aktuálnemu stavu. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=d52df65a-0752-48ca-97cf-e5fd50f10b98

Linky na dokumenty: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/b7eb9655-aed7-cbc6-1451-b44bb8136d5c?tab=documents

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku