Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

04.09.2019

     Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.
     Cieľom celoslovenského projektu zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Priebeh a podmienky celoslovenského projektu

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu:

  • Vyplní do 23. októbra 2019 elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na:

http://spgk.sk/?15-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-prihlaska

  • Zorganizuje podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 28. októbra 2019 na tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.
  • Pošle stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte Word poštou najneskôr do 6. novembra 2019 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka zo 6. novembra 2019) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia).
  •  Prihlási do celoslovenského projektu len jedno podujatie.
  • Je zriadená v súlade s platným právnym stavom.

Odporúčanie

Odporúča sa, aby školská knižnica na svoje podujatie pozvala rodičov žiakov, zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej komunity.

Kritériá hodnotenia

Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, originalitu a vtipnosť podujatia, úroveň popisu podujatia po formálnej stránke.

Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie.

Vyhodnotenie celoslovenského projektu

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2019 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Cena celoslovenského projektu

Víťazom celoslovenského projektu venuje Slovenská pedagogická knižnica knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €. Pre ostatných sú pripravené mnohé hodnotné a zaujímavé ceny.

 

Hlavný odborný garant celoslovenského projektu

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku