Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov:

  • 3. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,

  • 4. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,

  • 5. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

     

Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním podľa stavu k 15. septembru 2018 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o základnej škole Škôl (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2019.

 

  • Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 11,00 €

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu v časti Menu -> Zoznam dokumentov -> „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky“ alebo priamo na adrese: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8


Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2019 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov.


VÚC žiadame, aby nevyčerpané finančné prostriedky za svoje školy vrátili na výdavkový účet poskytovateľa (MŠVVaŠ SR) s variabilným symbolom (1014). V správe pre prijímateľa, je potrebné k skratke samosprávneho kraja uviesť „vratka príspevku na učebnice“. Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na odbor výkazníctva, konsolidácie a finančného účtovníctva MŠVVaŠ SR.


Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať na príslušný Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Skočiť na začiatok stránky