Príspevok na učebnice prvouky

Príspevok na učebnice prvouky

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku pre žiakov:

  • 2. ročníka základných škôl,

  • 2. ročníka základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia),

  • 2. ročníka základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,

  • 2. ročníka základných škôl so žiakmi so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia),

  • 2. ročníka základných škôl so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním.

Vzhľadom na rozdielne autorské a didaktické spracovanie jednotlivých učebníc, na ktoré je poskytnutý príspevok si dovoľujeme požiadať jednotlivých pedagogických pracovníkov, ktorí budú s predmetnými učebnicami pracovať, aby sa pred nákupom konkrétnej učebnice prvouky dôkladne oboznámili s predmetnou učebnicou s cieľom výberu tej najvhodnejšej alternatívy pre konkrétne metódy a formy práce so žiakmi.

Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov prvých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru 2018 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o základnej škole Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2019.

  • Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v slovenskom jazyku je vo výške 3,30 €

  • Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v maďarskom jazyku je vo výške 5,00 €

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku