Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

  • Dátum: 18.06.2019
     V poradí 18. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa konalo včera na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Zasadnutie výboru otvoril a viedol štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák. V úvode oboznámil prítomných členov výboru s programom zasadnutia a informoval o nových členoch výboru, ktorí boli nominovaní na základe vyhlásenia verejnej výzvy.
     Rokovanie výboru obsahovalo dva hlavné body zasadnutia: informovanie o projekte Škola bez nenávisti a prezentáciu vzdelávania Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.
     Riaditeľ odboru podpory práce s mládežou Rastislav Haľko z IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže informoval o príprave a realizácii programu pod názvom „Škola bez nenávisti“, do ktorého sa zapojili základné a stredné školy s cieľom podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov.
     V oblasti ľudských práv má významné postavenie aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Migračným úradom MV SR uskutočnil v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave vzdelávanie o utečencoch.
     Katarína Ondrášová zo sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR informovala výbor o výsledku uskutočneného tréningu pre školiteľov a učiteľov a predstavila výboru pomôcky pre školy, ktoré vypracoval UNHCR. 
     V kategórií rôzne boli predstavené závery a odporúčania 6. zasadnutia platformy OPRE (Operational Platform on Roma Equality), ktorá zasadala v Bratislave v dňoch 14.-15. mája a odzneli aj informácie o vyhlásení výziev KEGA zamerané na výchovu k demokratickému občianstvu, generačnej chudobe a kritickému mysleniu.
     V rámci diskusie odznela aj požiadavka podpory UNESCO katedier, ktoré na jednej strane ponúkajú zaujímavé výsledky, ale na druhej strane absentuje ich finančná podpora. UNESCO katedry si zasluhujú väčšiu pozornosť, odznelo v závere zasadnutia výboru.
     V závere rokovania výboru štátny tajomník informoval členov výboru, že vo štvrtok 20. júna zasadá Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na ktorej bude tlmočiť informácie a závery z 18. zasadnutia výboru.       
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku