Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

22.12.2014 Predĺženie písomného vyzvania OPV/K/RKZ/NP/2014-2 – národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie predlžuje, na základe § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), písomné vyzvanie na národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ s kódom písomného vyzvania OPV/K/RKZ/NP/2014-2, v súvislosti so zmenou formálnych náležitostí uvedených v § 13 ods. 2 písm. c) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k predĺženiu dátumu uzávierky prijímania žiadostí o NFP z dôvodu rozsahu a náročnosti vypracovania žiadosti o NFP.
 
Ďalšie časti textu písomného vyzvania OPV/K/RKZ/NP/2014-2 a jeho príloh zostávajú nezmenené.
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku