Stimuly pre výskum a vývoj

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje možnosť podávať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona v súlade s nasledujúcou špecifikáciou:
 
Dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o stimuly:
25. október 2018 do 24:00 hod. v elektronickej forme a v listinnej forme s doručením na uvedenú adresu
najneskoršie dňa 26. 10. 2018 do 10:00 hod.
 
Adresa prijímania žiadostí:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia vedy a techniky,
Stromová 1,
813 30 Bratislava

Viac informácií

Skočiť na začiatok stránky