Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

V júli 2018 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií a špeciálnych stredných škôl so štvorročným vzdelávacím programom, 3., 4. a 5. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií a špeciálnych stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, 3. ročníka stredných odborných škôl, špeciálnych stredných škôl s trojročným vzdelávacím programom, 7. a 8. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom. Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov 2. a 3. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií a špeciálnych stredných škôl so štvorročným vzdelávacím programom, 2., 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií a špeciálnych stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, 2. ročníka stredných odborných škôl, špeciálnych stredných škôl s trojročným vzdelávacím programom, 6. a 7. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom podľa stavuk 15. septembru 2017 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o strednej škole Škol(MŠVVŠ SR) 2 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2018.
·           Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 15,00 €
 
Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu v časti Menu -> Zoznam dokumentov -> „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky“ alebo priamo na adrese:https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8.
 
Vzhľadom na rozdielne autorské a didaktické spracovanie jednotlivých učebníc, na ktoré je poskytnutý príspevok si dovoľujeme požiadať jednotlivých pedagogických pracovníkov, ktorí budú s predmetnými učebnicami pracovať, aby sa pred nákupom konkrétnej učebnice prvouky dôkladné oboznámili s predmetnou učebnicou s cieľom výberu tej najvhodnejšej alternatívy pre konkrétne metódy a formy práce so žiakmi.
 
Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2018 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018.
 
VÚC žiadame, aby nevyčerpané finančné prostriedky za svoje školy vrátili na výdavkový účet poskytovateľa (MŠVVaŠ SR) s variabilným symbolom (1014). V správe pre prijímateľa, je potrebné k skratke samosprávneho kraja uviesť „vratka príspevku na učebnice“. Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na odbor výkazníctva, konsolidácie a finančného účtovníctva MŠVVaŠ SR.
 
Prípadné otázky súvisiace s príspevkom na učebnice je potrebné adresovať na oddelenie edičnej činnosti sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR – Mgr. Alexander Ryba: alexander.ryba@minedu.sk  tel. 02/59 374 374.
Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať na príslušný Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku