Školský rok 2017/2018

     Dnes je posledný deň školského vyučovania a od pondelka (2. júla) sa začínajú prázdniny vyše 680 000 deťom, ktoré v tomto školskom roku navštevovali základné a stredné školy. Prvýkrát si „veľké letné školské prázdniny“ užije aj 58 081 prváčikov, ktorí nastúpili na povinnú školskú dochádzku. Deťom, pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom, ale rovnako aj rodičom, želáme pekné, pokojné leto a veľa oddychu. Zároveň sme pri tejto príležitosti pripravili prehľad niektorých zaujímavých faktov a čísel, ktoré sa spájajú s končiacim sa školským rokom.
     Základné a stredné školy navštevovalo tento školský rok 2017/2018 celkovo 680 009 detí. Staralo sa o nich viac ako 35-tisíc učiteľov na základných a takmer 21-tisíc učiteľov na stredných školách. V základných školách bolo takmer 468-tis. žiakov, z toho vyše 58-tis. prvákov. Najviac vysvedčení zajtra rozdajú v základných školách na Tajovského 1 v Senci – 1240 žiakov, Kláštornej 4 v Šamoríne – 1110 žiakov a na Školskej 2 v Stupave – 1091 žiakov, čo sú do počtu žiakov najväčšie základné školy na Slovensku.   
     Na stredných školách sa v tomto školskom roku vzdelávalo vyše 212-tis. žiakov, vrátane žiakov špeciálnych stredných škôl. Vychádzajúc z počtu žiakov, stredoškoláci majú spomedzi stredných odborných škôl najväčší záujem o štúdium na obchodných akadémiách, hotelových akadémiách a na elektrotechnike. Prehľad počtu žiakov a novoprijatých žiakov na stredných odborných školách podľa odborov:  
 
 

odbor žiaci novoprijatí
obchodná akadémia 9914 2101
hotelová akadémia 8874 1658
elektrotechnika 5870 1348
mechanik elektrotechnik 4565 1087
zdravotnícky asistent 4412 1130
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 3392 841
mechanik počítačových sietí 3103 696
     


     Okrem detí navštevujúcich základné a stredné školy na území Slovenskej republiky sme evidovali aj 11 517 žiakov, ktorí si v tomto školskom roku plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí (pre porovnanie: napr. v roku 2011 si povinnú školskú dochádzku v zahraničí plnilo 4 159 detí).
Pre zaujímavosť – aby sme nezostali len pri žiakoch základných a stredných škôl – materské školy v tomto školskom roku navštevovalo takmer 162-tis. detí. A univerzity tretieho veku zaznamenali v tomto roku 7 858 študentov, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (v roku 2016/2017 ich bolo 7 536 a pred dvoma rokmi išlo o 7 153 študentov).

Testovania a externé maturity v šk. roku 2017/2018:

     V novembri 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu45 080 piatakov.  Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7%,  v teste zo slovenského jazyka a literatúry 62,8% a  z maďarského jazyka a literatúry bola 64,2%.
     V marci 2018 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky pre 42  413 žiakov na 707 stredných školách. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal v apríli, sa zúčastnilo 93 žiakov. Elektronická forma externej časti maturity sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 54,7%, z matematiky 57,0%, z maďarského jazyka a literatúry 61,3%, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 47,1%. Z cudzích jazykov si najviac žiakov volilo anglický jazyk, pričom na stredných odborných školách bola úspešnosť na úrovni B1 53,9%, na gymnáziách na úrovni B2 63,4% a na bilingválnych gymnáziách na úrovni C1 66,8%. V slovenskom jazyku,  v matematike a anglickom jazyku na úrovni B2 neboli zistené rozdiely medzi žiakmi osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.
     Rovnako v marci 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) na 1 444 základných školách. Testy písalo spolu 36 448 žiakov. E-Testovanie 9-2018 absolvovalo na 52 základných školách celkom 870 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť z matematiky 55,9%, zo slovenského jazyka a literatúry 63,0%, z maďarského jazyka a literatúry 60,6%, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 61,1%.

Prehľad niektorých ďalších zmien a opatrení prijatých v priebehu školského roka 2017/2018

V roku 2017 bol navýšený rozpočet na učebnice o 1 000 000 €. V roku 2018 sa nám podarilo navýšiť rozpočet na učebnice v sume 4 000 000 €. Okrem množstva reedícií sme do škôl distribuovali aj nové učebnice Prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
V roku 2017 sme rozdelili 5,7-mil.€ na výstavbu a rekonštrukciu telocviční a pre rok 2018 plánujeme takto rozdeliť ďalších 9-mil.€. Prostredníctvom dotácií v rámci Programov pre mládež sme prerozdelili vyše 2,3-mil.€ pre mládežnícke organizácie na podporné programy pre mládež. 
     Jedným z kľúčových opatrení prijatých v tomto školskom roku, ktoré v ďalšom období ovplyvnia naše školstvo, je nepochybne Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Vláda schválila tento dokument, ktorý určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov a zároveň uložila ministerke školstva plniť jednotlivé opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené. Národný program venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide napríklad aj o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. Rovnako sa však dokument zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov v školstve.
     Ďalšou podstatnou legislatívnou zmenou bolo prijatie novely zákona o odbornom vzdelávaní. Novela prináša viacero noviniek do systému duálneho vzdelávania. Prijaté opatrenia majúzlepšiť podmienky pre vstup škôl, ale aj ďalších zamestnávateľov - predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému.
     Legislatívne sa podarilo doriešiť aj otázku určovania počtu žiakov osemročných gymnázií. Po novom bude ministerstvo určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v každom kraji. Konečné počty žiakov rozpošle okresným úradom v sídle kraja, ktoré počty určené ministerstvom prerozdelia na príslušné gymnáziá. Ministerstvu školstva bude prináležať kompetencia schváliť, resp.  upraviť navrhované prerozdelenie.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky