Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

      V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)  a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť obe tieto právne normy nadobúdajú dňom 25. mája 2018.
      Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organiácie MŠVVaŠ SR, vysoké školy a školy a školské zariadenia v regionálnom školstve odporúčacie usmernenie a zverejnilo aj ďalšie materiály. Podrobné informácie k téme nájdete na tejto stránke - http://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky