Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 2. júna 2008 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.

Členovia výboru schválili Výročnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2007. Monitorovací výbor zobral na vedomie Komunikačný plán OP Výskum a vývoj (pdf), oboznámil sa s vykonávaním operačného programu v roku 2008, zabezpečením publicity a vyhlásenými výzvami. Súčasne boli jeho členovia informovaní o schválení doplneného výberového kritéria - tematická oblasť, a to pre prioritnú os 2 (Podpora výskumu a vývoja) a prioritnú os 4 (Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji).

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku