Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

19.08.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-6

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“.

Kód priameho zadania:  OPV/K/RKZ/NP/2008-6
Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Dátum uzávierky priameho zadania je 20. októbra 2008.

Riadiaci orgán resp. ŠIOV do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku