17 miliónov eur na vzdelávacie projekty pre marginalizované rómske komunity

06.07.2010

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila prvé kolo priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre operačný program Vzdelávanie s výškou finančnej pomoci 17 miliónov eur.
    
Nová výzva s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania sa týka opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Nadväzuje na pilotnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšenie ich životných podmienok. Záujemca o podporu z eurofondov môže projektové aktivity realizovať vo všetkých regiónoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.
     Oprávnenými žiadateľmi sú miestna samospráva a mimovládne organizácie. Jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa je predloženie Záväzného stanoviska o schválení Lokálnej stratégie komplexného prístupu vydaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
     Výzva umožní pripraviť aktivity zamerané na tvorbu programov ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK a podporí spoluprácu inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov týchto komunít do spoločnosti. Žiadatelia môžu predložiť aj projekty zamerané na uľahčenie prístupu MRK ku vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl, alebo získať finančnú čiastku na podporu individuálneho prístupu a rozvoja alternatívnych foriem a nástrojov vzdelávania.
     Celková suma finančnej pomoci pre výzvu je 17 mil. eur. Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 100 tisíc eur, maximálna predstavuje 500 tisíc eur. Oprávnení žiadatelia sa v 1. kole priebežnej výzvy môžu uchádzať o finančnú podporu do 15. novembra 2010. Vyhlásenie ďalších kôl prijímania žiadostí o NFP bude závisieť od miery vyčerpania celkovej alokácie určenej na priebežnú výzvu. Konečná uzávierka výzvy je 31. decembra 2011.
     Podrobnosti k aktuálnej výzve sa nachádzajú na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku