Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Často kladené otázky v súvislosti s procesom verejného obstarávania

Je v rámci verejného obstarávania za účelom prenájmu prístroja možné osloviť aj firmu z iného štátu EÚ?  

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") musí okrem iných smerníc a nariadení ES rešpektovať aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004, ktorú zohľadňuje v čl. I, paragraf 9, bod (2) Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa, z ktorého vyplýva: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti." Z uvedeného vyplýva, že pri ľubovoľnom predmete obstarávania (vrátané zákaziek s nízkou hodnotou), nesmie byt uchádzač alebo záujemca z členského štátu žiadnym spôsobom diskriminovaný, a preto vo Vašom prípade môžete osloviť aj potenciálneho dodávateľa z iného štátu EÚ.

Je potrebné zasielať dokumentáciu Poskytovateľovi aj v prípade zákazky s nízkou hodnotou vo výške rovnej alebo menšej ako 5 000,00 EUR?  

V zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 , časti 7.3 „Verejné obstarávanie", ak Prijímateľ obstaráva tovary, služby alebo práce vo výške rovnej alebo menšej ako 5 000,00 EUR, je oprávnený zadať zákazku priamo. Nakoľko ide o použitie verejných prostriedkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť finančných prostriedkov.

Prijímateľ predloží Poskytovateľovi v rámci tohto postupu relevantnú dokumentáciu, napríklad špecifikáciu predmetu zákazky (obsahuje názov predmetu obstarávania, popis obstarávania služby, tovarov alebo prác, výška predpokladanej ceny zákazky, kritéria hodnotenia) a záznam z prieskumu trhu spolu s jeho zdôvodneným vyhodnotením (v zmysle prílohy 12b Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 2.0 ).

Prijímateľ predloží požadovanú dokumentáciu najneskôr pri podaní Žiadosti o platbu, v ktorej si Prijímateľ nárokuje na preplatenie výdavkov vzniknutých na základe už vykonaného verejného obstarávania (zmluva s víťazným uchádzačom je už uzavretá, resp. objednávka je už vystavená). V prípade kópie musí byť dokumentácia overená štatutárnym orgánom resp. jeho zástupcom.

V prípade, že prijímateľ si pre projekt zabezpečuje nákup literatúry je potrebné vykonávať verejné obstarávanie? 

Ak prijímateľ uvedenú literatúru zaeviduje do knižničného fondu, nie je potrebné vykonávať verejné obstarávanie (pokiaľ nejde o nadlimitnú zákazku). V prípade že nebude literatúra zaevidovaná v knižničnom fonde verejného obstarávateľa, resp. osoby podľa § 7, je potrebné sa riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. (Poznámka: § 1 ods. 3 ZVO. Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je b) nadobúdanie knižničných fondov...,)

Najčastejšie pochybenia v oblasti VO

a)  Dokumentácia nie je overená štatutárnym orgánom/jeho zástupcom

b)  Dokumentácia je zaslaná po podpise zmluvy/dodatku zmluvy

c)  Miesto dodania nie je v súlade s miestom realizácie projektu

d)  Predmet obstarávania nespĺňa technické parametre požadované v rozpočte  Zmluvy o poskytnutí NFP, respektíve nie je možné na základe špecifikácie predmetu obstarávania zistiť, či spĺňa tieto parametre

e)  Došlo k deleniu predmetu zákazky v rozpore s § 5, ods. 12 ZVO

f)   Pri opise predmetu obstarávania sa nesmie uvádzať konkrétny typ, výrobca, značka... Vo výnimočných prípadoch - „alebo ekvivalent" - § 34, ods. 7 ZVO

g)  Stavebné práce - nesmie byť rozpor medzi výkazom výmer, ktorý bol súčasťou Žiadosti o NFP

h)  Predmet zákazky podľa cenovej ponuky víťazného uchádzača nie je v súlade s opisom predmetu zákazky podľa súťažných podkladov (napríklad počet kusov),

i)   V dokumentácii chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky alebo je uvedené, že výpočet vychádza z rozpočtu Zmluvy o poskytnutí NFP,

j)   Nehospodárnosť vynaložených prostriedkov,

k)  V prípade, ak obstarával prijímateľ pre partnera (alebo aj naopak) - je potrebné, aby táto skutočnosť bola uvedená už v súťažných podkladoch. Medzi prijímateľom a partnerom má byť uzavretá zmluva, na základe ktorej je prijímateľ oprávnený obstarávať pre partnera. Výsledkom takéhoto verejného obstarávania by mala byť zmluva uzavretá medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a zmluva uzavretá medzi partnerom a úspešným uchádzačom,

l)   V zmluve chýba miesto dodania alebo čas dodania,

m) Čas dodania nie je v súlade s časom trvania aktivity,

n)  Odkaz na nesprávny ITMS kód, prípadne na rôzne ITMS kódy,

o)  Zlé matematické výpočty, nesprávne zaokrúhľovanie.

 



 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku