Informácia o vydaní príručky k HP Rovnosť príležitostí

22.06.2009

Príručka je určená hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP, ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení).

Príručky je možné si stiahnuť zo stránky HP Rovnosť príležitostí alebo z portálu www.gender.gov.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku