Operačný program Vzdelávanie Operačný program Výskum a vývoj EU - SF

Užitočné odkazy

Odkazy na ďalšie stránky v SR a zahraničí týkajúce sa štrukturálnych fondov EÚ a regionálnej politiky:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie
(SORO pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj)
 

Ministerstvo zdravotníctva SR
(SORO pre OP Vzdelávanie  opatrenie 2.2)


Centrálny koordinačný orgán
(Úrad vlády SR, sekcia koordinácie fondov EÚ)


Certifikačný orgán
(Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí)


Orgán auditu
(Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly)


Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí)


Horizontálna priorita Informačná spoločnosť
(Úrad vlády SR, sekcia zahraničnej spolupráce, odbor prierezových aktivít)


Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
(Úrad vlády SR, sekcia zahraničnej spolupráce, odbor prierezových aktivít)


Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
(Úrad splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity)


Boj proti korupcii
(Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný úrad pre OLAF)


Operačné programy spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu)


Úradný vestník Európskej únie
(právne predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu) 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Skočiť na začiatok stránky