Návrh príspevku na LK na rok 2016 - predbežný výpočet

Na webovej stránke MŠVVaŠ SR (ďalej ministerstva) boli zverejnené:
  • finančné prostriedky na LK v roku 2016 pre jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov bol urobený za základné školy, gymnázia a stredné školy na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia LK v roku 2016 (údaje z Eduzberu 2015) a prijatej metodiky ministerstva.
  • Formulár na zúčtovanie príspevku na LK – vypĺňajú len školy, ktoré budú vracať finančné prostriedky.
Upozornenie:
V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku. O zvýšenie príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov môže škola žiadať ministerstvo formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojho zriaďovateľa a príslušného OŠ OÚ v sídle kraja. V žiadosti je potrebné uviesť údaje dokumentujúce skutočnosť, ktorá je dôvodom na potrebu zvýšenia príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov. Napr. na LK každoročne chodia žiaci 7. ročníka. V školskom roku 2015/2016 je v siedmom ročníku viac žiakov,  ako je určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov, teda väčší počet žiakov ako je 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku