Október 2015

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2015 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2015 (106,0 €) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15. 9. 2014 a
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2015 (106,0 €) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15. 9. 2015
Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja upravia príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia školám podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2015 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku