Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva v zmysle čl. 8 ods. 7 Prílohy č. 1 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Usmernenie Poskytovateľa. Usmernenie Poskytovateľa aktualizuje Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t. j. prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

 

  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Riadiaci orgán – národné projekty)
  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (VA)
  • Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, opatrenie 2.2 OPV)
  • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku