15. jubilejná medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

  • Foto: SPK
  • Dátum: 10.09.2021

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá. To bola téma 15. jubilejnej medzinárodnej konferencie škôl. Zorganizovala ju Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie otvorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

15. ročník medzinárodnej konferencie - Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Podujatie sa konalo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na medzinárodnej konferencii bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2020, národné a medzinárodné projekty zamerané na podporu kreatívneho čítania,  poznatky o celoštátnom reprezentatívnom prieskume detí zameranom na čítanie kníh počas pandémie COVID-19, úloha učiteľa ako aktívneho podporovateľa čítania, vplyv rodinného a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne. Rovnako odzneli inšpirujúce príspevky o zábavných formách práce s knihou v slovenských a českých základných a stredných školách a školských knižniciach. Prezentácie boli doplnené množstvom jednoduchých a vtipných námetov na zrealizovanie rozmanitých aktivít zameraných na podporu rovesníckeho čítania.

V rámci podujatia sa uskutočnilo aj slávnostné ocenenie víťazov 16. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.

Štátna tajomníčka počas otvorenia ocenila najmä systematickú prácu školských knižníc počas pandémie. „Podieľate sa na zvyšovaní kvality vzdelávania a realizovaní vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Uvedomujem si, že veľakrát je to na úkor vášho vlastného voľného času, kedy pripravujete rôzne čitateľské aktivity, ktoré sú primerané veku žiakom i ich schopnostiam, zručnostiam a možnostiam.“

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku