Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Programové dokumenty

Operačný program Vzdelávanie je programovým dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti rezortu školstva s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a rámcové aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007 - 2013. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Operačný program Vzdelávanie bol oficiálne schválený Európskou komisiou 7. novembra 2007. Jeho aktuálne znenie nájdete v prílohe.

   
 

  • Archív - programové dokumenty
  • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku