Pozvánka na školenie "Finančné riadenie projektov spolufinancovaných z ESF"

  • Dátum: 05.06.2008

Vážený konečný prijímateľ/príjemca pomoci,
 
dovoľujeme si Vás pozvať na školenia „Finančné riadenie projektov spolufinancovaných z ESF“, ktoré sa uskutočnia v nižšie uvedených termínoch pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci k projektom financovaným z ESF prostredníctvom Ministerstva školstva SR.

Vzhľadom na obsah školenia je okrem manažéra alebo koordinátora projektu nevyhnutná účasť aj finančného manažéra resp. ekonóma.

Program školenia:

  1. Najčastejšie zistenia z certifikačných overovaní, kontrol na mieste, následných finančných kontrol (dôvody výkonu, zistenia, možnosti predchádzania) 
  2. Príprava konečného prijímateľa/prijímateľa pomoci (KP/PP) na ohlásené kontroly 
  3. Ukončenie projektov 
  4. Nové programové obdobie a finančné riadenie - OP Vzdelávanie 
  5. Diskusia


Auly a priestory na školenia budú sprístupnené 30 min. pred začiatkom školení z dôvodu zabezpečenia registrácie účastníkov na prezenčných listinách a plynulého začiatku školení. 

Termíny školení:

Banská Bystrica pre všetkých KP/PP z regiónu:
11.06.2008 o 09:30 hod. v aule Rotunda (nová budova), ekonomickej fakulty UMB, Tajovského č.10, 975 90 Banská Bystrica

Trnava pre všetkých KP/PP z regiónu:
12.06.2008 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke Obvodného úradu (č. dverí 112, 1. posch.),  Kollárova č. 8, 917 72 Trnava

Žilina pre všetkých KP/PP z regiónu:
13.06.2008 o 11:00 hod. v učebni NG01 (2. posch.), fakulty PEDAS, budova NF, Univerzitná č. 1, 010 26  Žilina

Bratislava pre KP z vysokých škôl  (KP z vysokých škôl mimo bratislavského samosprávneho kraja sa môžu zúčastniť na školeniach, ktoré budú organizované v ich samosprávnom kraji, resp. v najbližšom mieste konania školenia),
18.06.2008 o 13:00 v aule CH1-1 (vedľa hlavného vchodu), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava

Prešov pre všetkých KP/PP z regiónu:
19.06.2008 o 09:30 hod. vo veľkej  zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3, 080 01 Prešov

Košice pre všetkých KP/PP z regiónu:
20.06.2008 o 09:30 hod. v Strednom odbornom učilišti železničnom, ul.  Palackého 14, 040 01Košice

Bratislava pre všetkých KP/PP z bratislavského samosprávneho kraja okrem VŠ a pracovísk SAV,
27.06.2007 o 09:30 hod. CH1-1 (vedľa hlavného vchodu), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava

Pre Slovenskú akadémiu vied sa uskutoční samostatné školenie v inom termíne, ktorý bude vopred oznámený.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku