14. ročník medzinárodnej konferencie "Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl" sa blíži

  • Dátum: 03.09.2020

Slovenská pedagogická knižnica organizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24. septembra 2020 v Univerzitnej knižnici v Bratislave 14. medzinárodnú konferenciu „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“.

Podujatie je určené najmä zriaďovateľom základných a stredných škôl, zriaďovateľom školských knižníc, školským knihovníkom a ostatným zástupcom odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.

Cieľom medzinárodnej konferencie je charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti a vzájomne sa obohatiť o nové podnetné informácie a odborné poznatky. Jej neoceniteľným prínosom je aj prehlbovanie úspešnej spolupráce medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti a nadväzovanie nových osobných kontaktov.

Medzinárodná konferencia bude prezentovať súčasný stav školských knižníc a originálne a inšpirujúce projekty zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti a informačnej výchovy žiakov v slovenských a českých základných a stredných školách a v Pridružených školách UNESCO v Slovenskej republike. Rovnako bude prezentovať aj výsledky celoštátnych prieskumov o čítaní detí, individuálne a kolektívne formy práce s knihou, oslavu materinského jazyka a taktiež moderné knižničné podujatia, ktoré zorganizovali školské knižnice pre svojich používateľov.

Súčasťou medzinárodnej konferencie bude aj slávnostné ocenenie víťazov 15. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

Bližšie informácie o podujatí sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku