Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2014“ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2015 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf Vyhodnotenie
formát pdf Príloha č. 1
formát pdf Príloha č. 2

Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2014

V rámci Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 18 projektov budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy, na svojom zasadaní 28. apríla 2014, vybrala 15 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

formát pdf Vyhodnotenie
VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA PODPORU BUDOVANIA CENTIER ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA ROK 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy s modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s cieľom skvalitniť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách a strediskách praktického vyučovania.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je
31. marec 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku