Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014 a záverov Záznamu z hodnotiaceho seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania a prípravy v roku 2015 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf Vyhodnotenie
formát pdf Príloha č. 1
formát pdf Príloha č. 2

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 63 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Z predložených projektov bolo vyradených 15 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie 10% režijných nákladov, dohody o vykonaní práce boli viac ako 5 % a náklady hardvér boli viac ako 20% z finančných prostriedkov požadovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Z hodnotených projektov bolo dňa 14. mája 2014 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 28 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2014, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

formát pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov
formát pdf Zoznam projektov, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené výzvou

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2014 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014.
 
Cieľom výzvy je zvýšenie odborných kompetencií žiakov škôl využívajúcich grafické programové systémy, ich zapracovanie do školského vzdelávacieho programu, prípravu pedagogických zamestnancov, nákup zodpovedajúceho softvéru (alebo update, resp. upgrade aby SW zodpovedal vývoju, alebo zmene nárokov), vytváranie učebných textov, pracovných a metodických listov a vytváranie databázy zadaní, riešených úloh, zodpovedajúcich reálnym úlohám, získaných podľa zadaní z praxe firiem využívajúcich grafické SW vybavenie.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na predpísanom formulári spolu s prílohou k žiadosti podľa výzvy na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
31. marec 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku