Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 a záverov Správy zo záverečného seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf Vyhodnotenie

Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu propagácie OVP 2014


V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 28 projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy.

Z predložených projektov boli vyradené štyri projekty, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov boli nepreukázanie zabezpečenia najmenej 10% celkových nákladov na realizáciu projektu od zamestnávateľa, navrhované prekročenie 10% čerpania z pridelených prostriedkov na režijné náklady a navrhované použitie pridelených prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov.

Z 24 hodnotených projektov dňa 14. mája 2014 Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 11 projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

formát pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov
formát pdf Zoznam projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené výzvou

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014.

Cieľom výzvy je spropagovať odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných odboroch podľa požiadaviek zamestnávateľov a oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je
31. marec 2014
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku