Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2014

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 93 projektov.

Celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 142 790,- €.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 25 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy.

Zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v priloženej tabuľke - Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátori školských projektov sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Škola ako realizátor projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2014 predloží stručnú záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 23. decembra 2014, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt.

Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – sekciu regionálneho školstva na adresu: PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Zdravie a bezpečnosť v školách 2014, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava najneskôr do 10. februára 2014.

formát pdf Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu pod názvom

ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2014.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v súlade s výzvou na rok 2014.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov spolu s prílohou k žiadosti a požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného obvodného úradu v sídle kraja) je

19. mája 2014.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote

do 30. mája 2014.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku