Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 29 projektov, z toho 1 bol neoprávnený, pretože sa týkal špeciálnej základnej školy, v 2 projektoch bol zle vyčíslený rozpis rozpočtu a v 1 projekte nebola dodržaná 5% spoluúčasť žiadateľa. Kraj Banskobystrický – 2 , Trnavský - 2, Košický –1, Nitriansky - 14 , Prešovský – 5 , Bratislavský – 2, Žilinský – 1 a Trenčiansky - 2.

Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo 50 000,- €, pričom na jeden projekt môže byť finančná dotácia max. 2 940,- Celkové požadované finančné prostriedky boli vo výške 71 652,- €, v rámci povinnej 5% spoluúčasti zriaďovateľmi vrátane iných zdrojov vo výške 5 610,- €.

Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 21 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“.

V 2 projektoch komisia v zmysle štatútu čl. 6 ods. 7 znížila požadovanú účelovú finančnú čiastku z dôvodu neprimeraných nákladov na nákup notebookov alebo aktivity, ktorú štátne inštitúcie poskytujú bezplatne.
V rozvojových projektoch zo základných škôl Kalná Roztoka a Škultétyho Topoľčany vzhľadom na znížené pridelenie požadovaných finančných prostriedkov je potrebné vykonať úpravu rozpočtu.

Školy umožnia členom komisie vykonať priebežnú kontrolu plnenia cieľa projektu, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. Pri realizácií aktivít projektu odporúčame uvádzať, že aktivity školského projektu sa realizujú v rámci rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“, z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Škola ako realizátor projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 23. 12. 2014, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: Ing. Katarína Ondrášová, predsedníčka komisie „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 31. 1. 2015.

MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31.3.2015 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.

formát pdf Zoznam vybraných projektov

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2014 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“ vo výške 50 000,- EUR.

Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašlú zriaďovatelia základných škôl okresnému úradu v sídle kraja s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP

do 24. apríla 2014.

Príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva, predloží žiadosti na MŠVVaŠ SR do 7. mája 2014.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku