ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“

Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“ bolo odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov predložených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) celkom 78 projektov s požiadavkou 937 730,55 € na ich realizáciu.

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“ navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 34 projektov s celkovou požiadavkou 320 804,- €. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov je uvedená v tabuľke.

Nepodporené projekty vykázali nedostatky v nedodržaní rozpočtových pravidiel uvedených vo výzve, napr. prekročenie sumy v položke určenej na bežné výdavky, nesprávne uvedenie výšky alebo využitia položky z finančnej spoluúčasti, neoprávnenosť účelu použitia plánovanej sumy v jednej alebo viacerých položkách, nedodržanie rozpočtových pravidiel aspoň v jednom z dvoch predložených projektoch jedným subjektom (na bežné aj kapitálové výdavky), navzájom prepojených.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom z ministerstva prostredníctvom príslušných okresných úradov v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Zariadenie, ktorému boli pridelené finančné prostriedky, ich môže použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

formát pdf Zoznam vybraných projektov

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ NA VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2014“ NA DEBARIERIZÁCIU ALEBO NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ŠKÔL KOMPENZAČNÝMI A ŠPECIÁLNYMI UČEBNÝMI POMÔCKAMI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2014 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000 € na kapitálové výdavky a účelové finančné prostriedky vo výške 73 613 € na bežné výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie v základných školách alebo v špeciálnych triedach základných škôl alebo v základných školách pre žiakov so zdravotným postihnutím a špeciálnych základných školách.

Oblasťou podpory je zlepšovanie materiálnych a priestorových podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Podpora je zameraná na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím – najmä zabezpečenie odstránenia bariér v základných školách regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím – debarierizácia, materiálno-technické vybavenie týchto škôl kompenzačnými a špeciálnymi učebnými pomôckami, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ uvedený v bode č. 3 výzvy príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do

15. apríla 2014.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku