Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

13.11.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-7

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy ".Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-7

 Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav

 Dátum uzávierky priameho zadania je 29.januára 2010

Riadiaci orgán resp. Štátny pedagogický ústav do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku