Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

13.10.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-7

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania".

Kód priameho zadania: OPV/K/RKZ/NP/2008-7
Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Dátum uzávierky priameho zadania je 12. januára 2009.

Riadiaci orgán resp. Metodicko-pedagogické centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku