13.02.2013 Pozastavenie písomného vyzvania č. OPV/K/NP/2013-1 "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), písomné vyzvanie na národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“  s kódom písomného vyzvania OPV/K/NP/2013-1, v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory (výška pomoci), na dobu 17 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia písomného vyzvania nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosť o NFP podanú do termínu pozastavenia písomného vyzvania je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia písomného vyzvania t.j. do 01. apríla 2013.
 
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až i) zákona o pomoci a podpore.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky