ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu vydávania odborných časopisov na rok 2013

Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadenía pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2013

V súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2013 bolo v termíne do 25. apríla 2013 sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR doručených 31 žiadostí.

Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené 9 člennou výberovou komisiou pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných časopisov, ktorú zriaďuje ministerstvo, a ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude 30 žiadateľom poskytnutá dotácia, ktorej výšku schválil minister.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku