ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia zameraného obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl v roku 2013

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia zameraného obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl v roku 2013 sa dňa 17. 5. 2013 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie výberovej komisie. Výberová komisia rokovala v nasledujúcom zložení:
  • Ing. Ondrej Divinský- predseda
  • Mgr. Radoslav Ivanko – podpredseda
  • PaedDr. Ján Palkovič - tajomník
Výberová komisia posudzovala 2 žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiadatelia predložili všetky požadované údaje a dokumenty v stanovenom termíne. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohe 1 a v prílohe 2.
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu výberovej komisie.

formát pdf Príloha č. 1
formát pdf Príloha č. 2

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2013 vyčlenilo 25 000 € na zabezpečenie Výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.

Dotácia môže byt poskytnutá len žiadateľom, ktorí majú zabezpečených minimálne 30 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Predpokladá sa celoslovenský charakter podujatia minimálne s niekoľko-násobnou úspešnou realizáciou v minulosti.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR, najneskôr do 24. apríla 2013.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku