Október 2013

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2013 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2013 (100€) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2012    a 
     
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2013 (100€) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2013
 
Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja upravia príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia školám podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2013 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku