» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Zoznam schválených a neschválených projektov » Zoznam schválených dopytovo orientovaných projektov (MZ SR)
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Zoznam schválených dopytovo orientovaných projektov (MZ SR)

Ministerstvu zdravotníctva SR boli delegované právomoci súvisiace s dopytovo orientovanými projektami súvisiace s Opatrením 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve Operačného programu Vzdelávanie. Na základe toho vyhlasuje MZ SR výzvy a zverejňuje aj zoznam prijímateľov nenávratných finančných príspevkov.

Zoznamy sú verejnosti sprístupnené na stránke:
http://opv.health-sf.sk/vyhodnotenie-ziadosti-o-nfp.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ