» Aktuality » Žiaci absolvujú Testovanie 9 už túto stredu

Žiaci absolvujú Testovanie 9 už túto stredu

05.04.2016
Žiaci absolvujú Testovanie 9 už túto stredu
     Na Testovanie 9 je v tomto školskom roku prihlásených 39 133 žiakov základných škôl z celého Slovenska. I keď sa v tomto roku neuskutočnia žiadne významnejšie zmeny, výsledky v testoch majú zásadný význam pri prijímaní deviatakov na stredné školy, preto ho netreba podceniť.
     Testovania 9  (T9) sa podľa školského zákona povinne zúčastnia žiaci všetkých základných škôl. V tomto roku je to 39 133 žiakov z 1 444 základných škôl vrátane 3 069 žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Žiaci budú písať test z matematiky a vyučovacieho jazyka papierovou alebo elektronickou formou. V praxi to znamená, že žiaci v školách s vyučovacím jazykom slovenským absolvujú okrem matematiky aj test zo slovenského jazyka; žiaci v školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským budú písať okrem matematiky dva testy, a to test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a príslušného vyučovacieho jazyka - maďarského jazyka a literatúry alebo ukrajinského jazyka a literatúry.
     V T9 sa využívajú testy relatívneho výkonu, pričom: „ Jednotlivé testové úlohy neoverujú len zapamätané vedomosti a naučené algoritmy, ale najmä čítanie s porozumením, matematické i logické myslenie, overujú taktiež hĺbku vedomostí a zručností, ako aj schopnosť žiaka aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia“, približuje význam testov Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM-u.
     Samotné Testovanie 9 teda poskytne objektívne informácie o výkone žiakov pri výstupe z druhého vzdelávacieho stupňa ISCED2, rovnako umožňuje porovnanie výkonov jednotlivých žiakov a škôl, čím poskytne školám, rodičom i širokej odbornej verejnosti  spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.
     NÚCEM zverejňuje pre školy harmonogram testovania už na začiatku príslušného školského roka, a tak si učitelia, žiaci i rodičia vedia presne zostaviť harmonogram prípravy na externé testovanie.
     Nemenej dôležitý je fakt,  že: „Samotné Testovanie 9 slúži ako jedno z kritérií prijatia žiaka na strednú školu. Žiak, ktorý dosiahne v Testovaní 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý na vybranú strednú školu bez prijímacej skúšky“, pokračuje Kanovská.
     Objektívnosť priebehu testovania je zabezpečená činnosťou externého dozoru – v každej triede je počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania, učiteľ vykonávajúci externý dozor nemá aprobáciu na testované úlohy.
     Externý dozor je na škole prítomný od rána, od rozbalenia zásielky s testami, až po zabalenie odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní. Na vybraných školách vykonáva kontrolu aj Štátna školská inšpekcia.
     Okrem klasického papierového testovania prebehne i elektronické testovanie a to približne na 75 certifikačných základných školách. Elektronické testovanie opäť prináša výhody pre žiakov oproti klasickému papierovému, a to najmä v možnosti mať prvotné informácie o výsledku testovania ihneď po jeho ukončení.
Školy dostanú výsledky svojich deviatakovv elektronickej forme na stiahnutie do svojich školských informačných systémov 29. apríla 2016. Najneskôr 20. mája 2016 budú školám zaslané oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.
Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 19. apríla 2016, a to pre tých žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.
 
Viac informácií:  www.nucem.sk/sk/testovanie_9 a www.etest.sk/e-testovanie-9-2016/.