» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Zefektívnenie 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA

Zefektívnenie 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedníctva KEGA zverejňuje postup 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA s cieľom zlepšenia, zefektívnenia a ešte spravodlivejšieho a objektívnejšieho posudzovania podaných projektov. Tento postup bol schválený príslušnými odbornými komisiami a predsedníctvom KEGA a v rámci transparentnosti celého hodnotiaceho procesu súčasne zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj na Portáli vysokých škôl.
 
Postup hodnotenia žiadostí v 2. kole:
  1. Doručené žiadosti o dotáciu na nový projekt KEGA budú on-line sprístupnené určeným externým posudzovateľom anonymne.
  2. Príslušná komisia zabezpečí, aby na vypracovanie aspoň jedného odborného posudku bol oslovený externý posudzovateľ, ktorý nie je odporúčaný v návrhu žiadosti vedúceho projektu.
  3. V odborných komisiách bude prebiehať hodnotenie doručených projektov tajným hlasovaním. Všetci členovia komisie anonymne priradia ku každému projektu svoje body (hlasovacie lístky). Z uvedených bodov sa urobí priemer, v ktorom sa nebude započítavať najvyšší a najnižší počet bodov. Pri bodovom hodnotení budú členovia komisií používať desatinné čísla a vytvorí sa rebríček projektov podľa kvality.